ທ່ຽວໂຮງງານ

ພາຍນອກໂຮງງານ

yrtytr

tgreytr

ກອງປະຊຸມການປຸງແຕ່ງ

jghkut

ຕຸ້ຍ

ໂຮງງານ (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

ໂຮງງານ (4)

ຕຸ້ຍ

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

ກອງປະຊຸມໂຮງງານຜະລິດແມ່ພິມ

utyiu

ທຣັຍ

ໂຮງງານ (9)

ໂຮງງານ (5)

ytruytr

ກອງປະຊຸມການສັກຢາ

ໂຮງງານ (2)

ໂຮງງານ (1)

ໂຮງງານ (7)