ທົວໂຮງງານ

ພາຍນອກໂຮງງານ

yrtytr

tgreytr

ກອງປະຊຸມປຸງແຕ່ງ

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

ກອງປະຊຸມການຜະລິດແມ່ພິມ

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

ກອງປະຊຸມການສັກຢາ

factory (2)

factory (1)

factory (7)